• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

Kooperatifler

Kooperatifler

 KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

1-Sözleşme onay tarihi,

2-Kooperatifin unvanı ve merkezi,

3-Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,

4-Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

5-Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

6-Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu

7-Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

8-Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

9-Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,

10-Kooperatifin temsiline ait hükümler,

11-Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,

12-Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği

13-Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

KURULUŞ

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE, MALİYEDEN (VERGİ DAİRESİNDEN) ALINMIŞ POTANSİYEL VERGİ NUMARASI BELGESİNİN TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEKTİR.
            
 
MERSİS ÜZERİNDEN İŞLEMLERİN BAŞLADIĞI TARİH VE SONRASINDA MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER KABUL EDİLMEYECEK VE İŞLEM YAPILMAYACAKTIR. 
 
01-Dilekçe  (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 
01-İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı

02-Bakanlık izin yazısı aslı

03-Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri

04-Noter onaylı sözleşme özeti (2 nüsha)

05-Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
 
14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

01
-Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

02-Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
     
03-Hazirun cetveli
     
04-Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
     
05-Tadil mukavelesi (2 nüsha)
     
06-Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 
GENEL KURUL

01-Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

02-Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

03-Hazirun cetveli

04-Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 
Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;

01-Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

02-Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi 
 
*Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

*Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.

ŞUBE AÇILIŞI

ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMLERİNDEN SONRAKİ İLK TESCİL BAŞVURUSUNDA, İLGİLİLERİN BİR DEFAYA MAHSUS ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİNİ TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE  İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞİRKETE AİT VERGİ LEVHASININ İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLMEYECEKTİR.

01-Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

02-Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)

03-Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

04-Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Derek dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge

05-Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Devrek dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait Ticaret sicil gazetesi

06-Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)
 
 
ŞUBE KAPANIŞI

01-Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

02-Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)

03-Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti
 
MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  ŞİRKETİN DEVREK'E MERKEZ NAKLİ
 
MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİNDEN SONRAKİ İLK TESCİL BAŞVURUSUNDA, İLGİLİLERİN BİR DEFAYA MAHSUS ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİNİ TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE  İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞİRKETE AİT VERGİ LEVHASININ İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLMEYECEKTİR.   

01-Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)

02-Genel kurul toplantı tutanağı aslı(2 nüsha)

03-Bakanlık izin yazısı aslı

04-Bakanlık onaylı Tadil metni (2 nüsha)

05-Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

06-Hazirun cetveli

07-Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

08-Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

09-Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi

10-Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 
TASFİYEYE GİRİŞ
 
     01-Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
     
02-Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
     
03-Hazirun cetveli
     
04-Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
     
05-Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi
    
     *Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.
 
TASFİYE SONU
 
     
01-Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
     
02-Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
     
03-Hazirun cetveli
     
04-Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
     
05-Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 
 
** Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

** Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

**Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

Gösterim Sayısı: 1611