• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

Kollektif Şirketler

Kollektif Şirketler

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.
Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.
Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;
*Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek
*Şirketin kollektif olduğu
*Ticaret ünvanı ve merkezi
*Çalışma konusu
*Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
*Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli
Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.
Kayıtlarımızda vergi numarası bulunmayan firmaların vergi levhası fotokopisini tescil evrakı ekinde verilmesi zorunludur, verilmemesi halinde tescil başvurusu kabul edilmeyecektir.

KURULUŞ

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE, MALİYEDEN (VERGİ DAİRESİNDEN) ALINMIŞ POTANSİYEL VERGİ NUMARASI BELGESİNİN TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEKTİR.
MERSİS ÜZERİNDEN İŞLEMLERİN BAŞLADIĞI TARİH VE SONRASINDA MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER KABUL EDİLMEYECEK VE İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.    

1-Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha

3-Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)

4-Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (2 nüsha)

5-Yabancı uyruklu ortak/yetkili var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu ve vergi numarası ibraz edilmelidir.

6-Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.
 
Tüzel ortak Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Devrek dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası esas mukavelede belirtilmelidir
 
7-Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

8-Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter  onaylı sureti (1 nüsha)

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2-Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı - anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini içermelidir.)(2 nüsha)

3-Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4-Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili girişi var ise kararda/tadil mukavelesinde vergi numarası belirtilmelidir.
 
Yeni giren tüzel ortak Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı Devrek dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası kararda/tadil mukavelesinde belirtilmelidir.

5- Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMLERİNDEN SONRAKİ İLK TESCİL BAŞVURUSUNDA, İLGİLİLERİN BİR DEFAYA MAHSUS ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİNİ TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE  İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞİRKETE AİT VERGİ LEVHASININ İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLMEYECEKTİR.

1- Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede ; şirketin ünvanı sermayesi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)

3-Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

4-Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Devrek dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Devrek dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme  değişiklikleri ile son ortaklara ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait sicil gazetesi

5-Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

ŞUBE KAPANIŞI

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
2-Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
 
MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN DEVREK’E MERKEZ NAKLİ

MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİNDEN SONRAKİ İLK TESCİL BAŞVURUSUNDA, İLGİLİLERİN BİR DEFAYA MAHSUS ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİNİ TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE  İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞİRKETE AİT VERGİ LEVHASININ İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLMEYECEKTİR.

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir Dilekçede ; şirketin ünvanı sermayesi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2-Merkez nakline ilişkin anasözleşme tadil metnini içeren noter onaylı ortaklar kurul kararı (2 nüsha)

3-Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

4-Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme  değişiklikleri ile son ortaklara ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

5-Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

6-Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

7-Dilekçe - TSO

8- Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYE 

1-Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir

2-Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 2 nüsha)

3-Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri

4-Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belgeleri.

5-Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT:
 Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)
 

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

1-Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2-Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

3-Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair imzaları noterden tasdikli yazılı beyanları

4-Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço
 (Tasfiye Sonu Beyanı ) (2 nüsha)
* Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

Gösterim Sayısı: 1489