• alaplitso@tobb.org.tr
  • E-Posta
  • +90 372 378 69 10
  • Telefon

İş Makinesi Tescil İşlemleri

İş Makinesi Tescil İşlemleri

 Tescil belgesi düzenleme yetkisi:

01-Kamu kuruluşlarına ait olan iş makinesi türünden araçların tescilleri ilgili kuruluşlarınca yapılır. 
02-Gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinden; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

03-Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç olmak üzere il trafik komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılır.

 

İş makinesinin tescil edilmesi için istenen belgeler:

İş makinesinin tescil edilmesi için;

01-Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.(Örnek Dilekçe)

02-Teknik Belge , Teknik Belge yok ise form doldurulacak. (Örnek Form)

03- İş makinesi sahiplik belgesi;

Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş

beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).

İkinci el araçlar için noter satış senedi.

Veraset ilamı.

Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir.Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa yukarıda örneği verilen form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar eklenir.

 

Yeni kayıt:

İlk defa tescili yapılacak gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinalarının tescil işlemi,üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılır. İş makinesi sahibi olan ancak hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek kişilere ait iş makinelerinin tescilleri ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları tarafından yapılır.

*İş makinelerinin ilk tescilleri, iş makinası sahipleri veya kanuni vekillerince veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerce ibrazı mecburi belgeleri göstererek yapılır.

*Müracaat sırasında sahiplik belgesi aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi zorunludur.

 

İş makinelerinin el değiştirmesi (satış ve devirler)

İş makinelerinin satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır.

01-Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

02-Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, odaya müracaat ederek, bu araçlarını bir ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

Maliyet ( 2017 )

İş Makinesi Tescil Ücreti            :100,00.-TL 'dir  
İş Makinesi Tescil Belgesi Ücreti:  85,00. TL  'dir   
Toplam Maliyet                          :185,00.-TL 'dir 


Gösterim Sayısı: 1868